Het budgettair kader zorg (BKZ)

Het budgettair kader zorg is het maximale bedrag waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven, passend bij de afspraken in het kabinet. De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zvw en de Wlz. Een deel van de begrotingsuitgaven van VWS hoort ook bij het BKZ; onder andere de uitgaven aan zorgopleidingen en de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland. Verder vallen onder de BKZ-uitgaven de middelen die via het Gemeentefonds aan gemeenten worden uitgekeerd voor uitgaven voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

In onderstaande illustratie is dit nog een keer schematisch weergegeven.

Relatie KZ en begroting VWS

Het bruto BKZ omvat alle uitgaven en ontvangsten in het kader van de Zvw en Wlz. Als we de ontvangsten uit eigen bijdrage en eigen risico op de uitgaven in mindering brengen, komen we uit op het netto BKZ.

Het bruto BKZ 2018 bedraagt €77,7 miljard. Voor ruim 90% wordt dit bedrag uit premies gefinancierd (Zvw 62% en Wlz 28%). Slechts 10% is direct afkomstig uit de begroting van VWS. De eigen bijdragen maken 6,6% uit van het bruto BKZ (Zvw 4,2%, Wlz 2,4%).

Opbouw BKZ 2018

Naar top