Ontwikkeling kosten Wlz

De Wlz is per 2015 ontstaan uit de AWBZ. Deze verandering maakte deel uit van een omvangrijk ingreep in het bestaande zorgstelsel, met als een van de belangrijkste doelen om de kostenontwikkeling voor langdurige zorg te beteugelen. In de jaren voorafgaand aan 2015 werd duidelijk dat deze kosten tot onbetaalbare hoogtes zouden stijgen als niet werd ingegrepen. In het rapport “Stand van de zorgmarkten 2012” van de NZa valt bijvoorbeeld te lezen dat de uitgaven aan AWBZ zorg in de periode van 2000 tot en met 2011 waren gestegen met 76%, van ruim €14 miljard in 2000 naar ruim €24,6 miljard in 2011. Het CPB had op dat moment becijferd dat bij het doorzetten van de groei de kosten voor langdurige zorg in 2050 verdubbeld zouden zijn naar 7.7% van het Bruto Binnenlands Product.

De langdurige zorg is dus herzien met als een van de doelen om de houdbaarheid van het stelsel te verbeteren; de AWBZ is opgeknipt en verdeeld over de Wlz, de Zvw, de Wmo en de Jeugdwet.  Delen van de extramurale zorg zijn ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wijkverpleging en een deel van de langdurig geestelijke gezondheidszorg vallen per 2015 onder de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars (Zvw). De rechten van de meest kwetsbare cliënten met een zorgvraag (ouderen, gehandicapten, cliënten met langdurige psychiatrische aandoeningen) zijn sinds 1 januari 2015 verankerd in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de begrote kostenontwikkeling binnen de Wlz. Duidelijk zichtbaar is de overheveling per 2015 van budgetten naar de Wmo (extramurale zorg), de Jeugdwet en voor een klein deel naar de Zvw (onder andere langdurige intramurale GGZ). De trendbreuk die hierdoor ontstaat, zorgt er voor dat het erg lastig is om de lange termijn kostenontwikkeling inzichtelijk te maken.

Kostenontwikkeling Wlz

Het verschil tussen de Bruto WLz uitgaven en de Netto Wlz uitgaven bestaat uit de eigen betalingen. Voor 2018 zijn deze geraamd op bijna 1,9 miljard euro (2008 = 1,6 miljard euro). De begrote uitgaven van de Wlz in 2018 hebben hoofdzakelijk betrekking op ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Deze maken in totaal bijna 75% uit van het totale budget.

Verdeling Wlz budgetten 2018

Naar top