Ontwikkeling kosten Zvw

De ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van VWS laat zien dat de kosten van de curatieve zorg sterk zullen blijven stijgen. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 13 miljard euro in de periode 2018 tot en met 2022. Dat is een stijging van gemiddeld 5,4% per jaar. Het is overigens niet gemakkelijk om een goede meerjarige vergelijking te maken; door de jaren heen verschuiven budgetten tussen verschillende compartimenten. Zo zijn in de afgelopen jaren de kosten van een aantal geneesmiddelen verschoven van Genees- en Hulpmiddelen naar medisch specialistische zorg. Daarnaast verschuiven de afgelopen jaren met zekere regelmaat budgetten van de Wlz (AWBZ) naar de Zvw. In 2015 is bijvoorbeeld een deel van de intramurale langdurige GGZ overgeheveld van de Wlz naar de Zvw.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de begrote uitgavenontwikkeling binnen de Zvw. Het verschil tussen de Bruto Zvw uitgaven en de Netto Zvw uitgaven bestaat uit de eigen betalingen. Voor 2018 zijn deze geraamd op 3,3 miljard euro (2008 = 1,3 miljard euro).

Kostenontwikkeling ZVW

Het merendeel van de Zvw kosten heeft betrekking op de tweedelijnszorg. Inclusief het honorarium van medisch specialisten is dit onderdeel goed voor de helft (50%) van het Zvw budget in 2018.

Kostenverdeling ZVW 2018

Naar top