Kaart van Nederland

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het huidige zorgstelsel kan op hoofdlijnen worden onderverdeeld in twee compartimenten; De langdurige zorg gericht op intensieve verpleging en vverzorging (ofwel Care), bekostigd vanuit de Wlz en de zorg gericht op genezing (ofwel Cure) bekostigd vanuit de Zvw. Beide compartimenten hebben hun eigen historie, wettelijk kader en financiele structuur.

Wlz: Wet Langdurige Zorg

Tot 2015 waren alle Nederlanders verplicht verzekerd in de AWBZ voor vormen van langdurige zorg. De AWBZ verzekerde de hoge kosten van - vaak langdurige - behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging. Met ingang van 2015 is de AWBZ vervangen door een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De onderwerpen die eerst onder de AWBZ vielen, zijn als volgt overgeheveld naar één van de volgende wetten:

  • Wet Langdurige Zorg (Wlz); Langdurige, intensieve zorg, thuis of in een instelling.
  • De zorgverzekering (Zvw); persoonlijke verpleging en verzorging.
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo); Huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid.
  • De Jeugdwet; Nagenoeg alle vormen van jeugdhulp

De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt nog vergoed vanuit de Wlz. De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van leven garanderen voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben. Alles wat de doelgroep nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, waaronder verblijf, begeleiding, verpleging, verzorging, hulpmiddelen en vervoer. Een belangrijke voorwaarde voor langdurige zorg uit de Wlz is wel dat sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij. Iemand kan pas een beroep op de Wlz doen als het niet langer mogelijk is om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te wonen.

Zvw: Zorgverzekeringswet

Sinds 2006 zijn alle Nederlanders voor de curatieve zorg verplicht verzekerd via de Zvw. De Zvw dekt de noodzakelijke, op genezing gerichte zorg; het zogeheten ‘basispakket’. Onder de Zvw vallen onder andere huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg) en genees- en hulpmiddelen. De dekking uit de Zvw is geregeld via een verzekering; iedere Nederlander moet een basisverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar en betaalt daarvoor een nominale premie.  Bovenop de nominale premie, betaalt iedere verzekerde ouder dan 18 jaar een inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage (te betalen via de belastingdienst). Daarnaast geldt een verplicht eigen risico voor bepaalde zorg uit het basiszorgpakket .

Naast het basispakket uit  de Zvw kunnen Nederlanders vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten voor niet-basiszorg. De inhoud en de te betalen premie verschilt per pakket en per verzekeraar.

Kosten van het zorgstelsel

Gemiddeld betaalt iedere volwassene (18+) in 2018 €5.720,- aan zorg. Dat is €110,- per volwassene per week. Dit bedrag is als volgt opgebouwd.

Kosten van zorg in 2018


 

Bronnen:

  • Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl)

  • Nederlandse Zorgautoriteit (www.NZA.nl)

  • Rapport ‘De Zorg: hoeveel extra is het ons waard? ” Ministerie van VWS, juni 2012

  • Ministerie van VWS, Ontwerpbegroting 2018